REHABILITACIONS I REFORMES

Rehabilitacions d’edificis existents d’obra pública i privada, estructures portants, cobertes, paviments, impermeabilitzacions, aïllament tèrmic i acústic, façanes, particions interiors, obres de conservació, etc.
Reformes integrals de locals comercials, habitatges, oficines, obres de paleteria, fusteries, millora i adequació de tancaments, supressió de barreres arquitectòniques d’acord la normativa vigent i legal sobre accessibilitat…

CONSTRUCCIO

Construcció de marquesines, equipaments urbans, estructures portants, cobertes, paviments, murs, execució de passos, rampes, escales i vies d’evacuació, particions interiors, arquetes de formigó, etc.